• Geen producten in je winkelmand.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden verhuur

1. De huurprijzen van de apparatuur worden berekend per stuk per 24 uur.

2. Er geldt een legitimatie plicht, door middel van een geldig legitimatiebewijs zijnde Rijbewijs/I.D.kaart/Paspoort te tonen. Als nieuwe klant verzoeken wij u een recent bankafschrift te tonen waaruit uw verblijfsadres blijkt, of een uittreksel Kvk niet ouder dan 3 maanden. Bij het ophalen van de apparatuur is het verplicht dubbele legitimatie te tonen.

3. Afhalen van de apparatuur is mogelijk tussen 09:00 uur en 16:00 uur (tenzij anders overeengekomen). Terugbezorgen van de apparatuur geschiedt voor 16:00 uur, (tenzij anders overeengekomen).

4. De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in deze verhuurvoorwaarden vermelde tijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de huurder tot op de dag van teruggave een vergoeding verschuldigd van 100% over de materialen, met de geldende staffelkorting. Kosten voor het terughalen van de apparatuur worden doorberekend aan de klant. Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de eventueel gestelde borg.

5. Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan of zoekraken van onderdelen, is Orangerental BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de huurder te verhalen.
Doorgebrande lampen worden, indien bij de verhuurder ingeleverd, niet in rekening gebracht, niet ingeleverde lampen zullen aan de huurder worden doorberekend.

6. Het is niet toegestaan om gehuurde zaken door te verhuren, verkopen of ter leen af te staan aan derden zonder schriftelijke toestemming van Orangerental BV.

7. Orangerental BV is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken/diefstal van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode; deze komt geheel ten laste van de huurder. De huurder is dus geheel aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan/van de apparatuur.

8. De huurder is verplicht in geval van diefstal, verduistering, inbeslagname of vandalisme hiervan terstond aangifte te doen bij de politie, in de plaats waar de diefstal, verduistering of vandalisme heeft plaatsgevonden. Een kopie van deze aangifte dient u aan Orangerental BV te verstrekken.

9. De huurder is gehouden Orangerental BV schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derde tegen Orangerental BV aanhandig mochten maken, terzake van door gehuurde apparatuur veroorzaakte schade of inbeslagname.

10. Orangerental BV zal bij het niet naleven van de in het contract vermelde betaling/voorwaarden, de te leveren apparatuur niet plaatsen, totdat het aan betaling/voorwaarden alsnog is/zijn voldaan. Als Orangerental BV reeds op de in contract voorgestelde locatie is, en een betaling nog niet is ontvangen of aan een voorwaarden nog niet is voldaan, de betaling terstond dient plaats te vinden anders is Orangerental BV gerechtigd het contract te ontbinden. De verplichting tot betaling blijft als dan bestaan en de apparatuur wordt dan niet meer uitgeleverd.

11. Orangerental BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt door welke oorzaak dan ook.

12. Indien de apparatuur bij Orangerental BV door middel van een eventverzekering verzekerd wordt tegen diefstal, dient wederpartij rekening te houden met een eigen risico van EUR 750,- als de waarde van de gehuurde apparatuur minimaal EUR 1.500,- bedraagt. Onder een waarde van EUR 1.500,- kan er niet worden verzekerd. Apparatuur die door Orangerental BV ten behoeve van de huurder extra wordt ingehuurd kan niet door Orangerental BV worden verzekerd. De huurder dient deze dan ook zelf te verzekeren. Bij schade aan derden is klant voor het volledige schadebedrag die Orangerental BV krijgt opgelegd verantwoordelijk en dat dient men binnen 7 dagen te voldoen.

13. Alle productprijzen op de website zijn inclusief 21 procent BTW. De productprijzen op onze offertes en facturen zijn exclusief 21 procent BTW (prijswijzigingen voorbehouden).

14. Wij verzoeken u, indien u akkoord bent met het ontvangen contract, deze binnen 7 dagen na dagtekening te ondertekenen, telefonische mondeling akkoord te geven, of een bevestiging per email met vermelding van het contractnummer. Buiten deze periode is Orangerental BV niet verplicht tot nakomen.

Annuleringen van een geboekte Rental

  • Openstaande Verhuur offertes kunnen ten alle tijden kosteloos een nieuwe datum krijgen.
  • Openstaande Verhuur offertes kunnen ten alle tijden kosteloos worden geannuleerd.
  • Boekingen geplaatst mondeling of schriftelijk of via de webshop zijn bindend en kunnen onder speciale voorwaarden worden geannuleerd.

Annulering 5 dagen voorafgaand event 90% belast.

Annulering 14 tot 6 dagen voorafgaand event 50% belast.

Annuleringen 15 dagen voorafgaand event 0% belast.

 

COVID19 annuleringen. (van kracht vanaf 12-3-2020 tot 30-06-2020 & 04-11-2020 tot 18-11-2020 verlengd tot 30-06-2021)

  • u kunt uw event kosteloos omboeken naar een nieuwe datum. binnen de nieuwe datum kunt u nog 1 maal extra wijzigen, uw event kunt u in een termijn die valt binnen 180 dagen na eerst gepland event kosteloos wijzigen.
  • in geval van definitieve gehele annuleringen afgelasten van uw event IN de gestelde periode van de overheid momenteel tot 30-06-2021. 0% kosten.
  • in geval van definitieve gehele annuleringen afgelasten van uw event BUITEN de gestelde periode van de overheid momenteel vanaf 01-07-2021.

Annulering 3 dagen voorafgaand event 90% belast.

Annulering 10 tot 4 dagen voorafgaand event 50% belast.

 

Wij adviseren u ten alle tijden een eventverzekering te hebben afgesloten om eventuele externe dreigingen het hoofd te bieden.

 

Annuleringen van een geboekte Sale.

  • Aangevraagde offertes Sales kunnen ten alle tijden een andere projectdatum krijgen. Prijswijzigingen voorbehouden.
  • u kunt een openstaande offerte ten alle tijden wijzigen of annuleren. Prijswijzigingen voorbehouden.
  • Bestellingen en goedgekeurde offertes kunnen geannuleerd worden echter worden 100% van de kosten aan bestelde verkoop artikelen doorbelast. 50% doorbelasting op manuren,transport en huur materiaal.

COVID19 annuleringen. (van kracht vanaf 12-3-2020 tot 30-06-2020 & 04-11-2020 tot 18-11-2020 verlengd tot 30-06-2021)

een Sale valt buiten de crisis maatregelen van de overheid, uit coulance op de normale annuleringen van een sale zal manuren, transport en huur materiaal 0% doorbelast worden.