• No products in the cart.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden verhuur

1. De huurprijzen van de apparatuur worden berekend per stuk per 24 uur.

2. Er wordt een waarborg gevraagd, doormiddel van een geldig legitimtiebewijs zijnde Rijbewijs/I.D.kaart/Paspoort. Als nieuwe klant verzoeken wij u een recent bankafschrift te tonen waaruit uw verblijfsadres blijkt, of een uitreksel Kvk niet ouder dan 3 maanden. Bij het ophalen van de apparatuur is het verplicht dubbele legitimatie te tonen.

3. Afhalen van de apparatuur is mogelijk tussen 12:00 uur en 16:00 uur (tenzij anders overeengekomen). Terugbezorgen van de apparatuur geschiedt voor 11:00 uur, (tenzij anders overeengekomen).

4. De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in deze verhuurvoorwaarden vermelde tijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de huurder tot op de dag van teruggave een vergoeding verschuldig van 100% over de materialen, met de geldende staffelkorting. Kosten voor het terughalen van de apparatuur worden doorberekend aan de klant. Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de borg.

5. Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan of zoekraken van onderdelen, is Orangerental gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de huurder te verhalen.
Doorgebrande lampen worden, indien bij de verhuurder ingeleverd, niet in rekening gebracht, niet ingeleverde lampen zullen aan de huurder worden doorberekend.

6. Het is niet toegestaan om gehuurde zaken door te verhuren, verkopen of ter leen af te staan aan derden zonder schriftelijke toestemming van Orangerental.

7. Orangerental is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken/diefstal van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode; deze komt geheel ten laste van de huurder. De huurder is dus geheel aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan/van de apparatuur.

8. De huurder is verplicht in geval van diefstal, verduistering, inbeslagname of vandalisme hiervan terstond aangifte te doen bij de politie, in de plaats waar de diefstal, verduistering of vandalisme heeft plaatsgevonden. Een kopie van deze aangifte dient u aan Orangerental te verstrekken.

9. De huurder is gehouden Orangerental schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derde tegen Orangerental aanhandig mochten maken, terzake van door gehuurde apparatuur veroorzaakte schade of inbeslagname.

10. Orangerental zal bij het niet naleven van de in het contract vermelde betaling/voorwaarden, de te leveren apparatuur niet plaatsen, totdat het aan betaling/voorwaarden alsnog is/zijn voldaan. Als Orangerental� reeds op de in contract voorgestelde locatie is, en een betaling nog niet is ontvangen of aan een voorwaarden nog niet is voldaan, de betaling terstond dient plaats te vinden anders is Orangerental gerechtigd het contract te ontbinden. De verplichting tot betaling blijft alsdan bestaan en de apparatuur wordt dan niet meer uitgeleverd.

11. Orangerental is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt door welke oorzaak dan ook.

12. Indien de apparatuur bij Orangerental door middel van een eventverzekering verzekerd wordt tegen diefstal, dient wederpartij rekening te houden met een eigen risico van EUR 750,- als de waarde van de gehuurde apparatuur minimaal EUR 1.500,- bedraagt. Onder een waarde van EUR 1.500,- kan er niet worden verzekerd. Apparatuur die door Orangerental ten behoeve van de huurder extra wordt ingehuurd kan niet door Orangerental worden verzekerd. De huurder dient deze dan ook zelf te verzekeren. Bij schade aan derden is klant voor het volledige schadebedrag die Orangerental krijgt opgelegd verantwoordelijk en dat dient men binnen 7 dagen te voldoen.

13. Alle productprijzen op de website zijn inclusief 21 procent BTW. De productprijzen op onze offertes en facturen zijn exclusief 21 procent BTW (prijswijzigingen voorbehouden).

14. Wij verzoeken u, indien u akkoord bent met het ontvangen contract, deze binnen 7 dagen na dagtekening te ondertekenen, telefonische mondeling akkoord te geven, of een bevestiging per email met vermelding van het contractnummer. Buiten deze periode is Orangerental niet verplicht tot nakomen.